Wyniki Finansowe 

Wybrane Dane Finansowe:

Wybrane dane finansowe 7LEVELS S.A01.01.2023
31.12.2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów2 825 178,42
Koszty działalności operacyjnej5 079 589,55
Zysk (strata) ze sprzedaży-2 254 411,13
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 129 670,15
Zysk (strata) netto-2 173 196,70
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 603 973,22
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej724 740,77
Przepływy pieniężne netto razem-879 232,45
  
 31.12.2023
Aktywa trwałe38 566,84
Aktywa obrotowe664 604,87
Kapitał (fundusz) własny-290 651,21
Kapitał (fundusz) zapasowy707 310,49
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania993 822,92
Zobowiązania długoterminowe0
Zobowiązania krótkoterminowe896 872,13