Rada Nadzorcza

Ewelina Szałańska-Król – przewodnicząca rady nadzorczej

Ewelina Szałańska-Król jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Finansów i Rachunkowości. Podczas swojej kariery zawodowej piastowała stanowiska m.in. księgowej w kancelarii biegłego rewidenta, specjalistki do spraw finansów w funduszu inwestycyjnym Innovation Nest i 7Levels oraz  księgowej w Shell Polska. W Radzie Nadzorczej spółki pełni funkcję przewodniczącej od 2017 roku.

Pani Ewelina Szałańska-Król, która jest przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki, jest jednocześnie powiązana z Krzysztofem Królem, który jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.


Marcin Skotnicki-Leszczyłowski – zastępca przewodniczącej rady nadzorczej

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe nabyte w krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych. Zajmował stanowiska kierownicze za równo w kraju jak i za granicą, w bankach, Lehman Brothers, Mbank S.A., Bank BPH S.A. oraz w fundach typu Venture Capital Silba VC oraz Venture FIZ.
Od 2012 roku związany z polskim rynkiem innowacji. Posiada bardzo bogate i wszechstronne doświadczenie zawodowe z zakresu pozyskiwania finansowania (w tym finansowania ze środków UE), komercjalizacji innowacyjnych technologii, doradztwa strategicznego, analiz rynkowych i biznesowych, zarządzania, finansów, transferu technologii, transakcji M&A oraz inwestycji typu „venture capital” i „private equity”.

Pan Marcin Skotnicki-Leszczyłowski jest powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, tj. jest pracownikiem Ipopema TFI na stanowisku Zarządzającego Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.


Ryszard Brudkiewicz – członek rady nadzorczej

Ryszard Brudkiewicz ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2002 roku. W 2005 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Jego poprzednia praktyka zawodowa to m.in. praca w kancelariach notarialnej i adwokackiej w Opolu, a następnie w latach 2001 – 2006 w jednej z największych w Wielkopolsce kancelarii prawnych. Ryszard Brudkiewicz specjalizuje się w obsłudze projektów inwestycyjnych związanych z własnością intelektualną i nowoczesnymi technologiami, prawie finansowym oraz w przekształceniach i połączeniach podmiotów gospodarczych. Sprawował funkcję członka rady nadzorczej spółki skarbu państwa z branży wydobywczej. Pełnił również funkcję Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Pan Ryszard Brudkiewicz jest powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, tj. jest członkiem rady nadzorczej OneTwoPlay Gaming S.A.


Bartłomiej Mielcarek – członek rady nadzorczej

Bartłomiej Mielcarek ukończył Uniwersytet Wrocławski, wydział Prawa i Administracji oraz Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Gospodarcze na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę zawodową rozpoczął w branży finansowej w Deutsche Bank, a od 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą w branży reklamowej (obecnie jako Solution sp z o.o.). Współpracował przy organizacji kampanii reklamowych i promocyjnych dla takich marek jak Microsoft Xbox, Samsung, Philips, Sony. W chwili obecnej Prezes Zarządu w Solution Sp. z o.o. Od 2016r związany z Draw Distance S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Manager ds. Relacji Inwestorskich.

Pan Bartłomiej Mielcarek spełnia kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.


Tomasz Muchalski – członek rady nadzorczej

Tomasz Muchalski jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również kurs Doradców i Maklerów Giełdowych.

Współzałożyciel i prezes zarządu Everest Consulting sp. z o.o. (od 2004 r.) i Strict Minds Sp. z o.o. (od 2013 r.), założyciel i dyrektor zarządzający firmy eventowej Adventure Explorers s.c. W latach 1995-2002 dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, specjalizujący się w branży IT.

Jednocześnie redaktor prowadzący miesięcznik Nowe Technologie. Współpracował z takimi tytułami jak „Teleinfo”, „dot.com”, „Rachunkowość”. W 2003 r. został uznany przez biuro analityczno-badawcze DiS za jednego z dziennikarzy najciekawiej piszących o branży informatycznej. W latach 2004-2005 przewodniczący i członek kapituły Złoty Bit, przyznającej nagrody za najbardziej interesujące rozwiązania IT. W latach 2014-2016 członek jury w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Od 2014 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Vivid Games S.A. i Vivid Games s.k.a. Od 2016 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Tower Investments S.A. Od 2017 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Creepy Jar S.A.

Pan Tomasz Muchalski spełnia kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.